Hệ thống cửa nhôm hệ

Diện tích

 

Năm hoàn thành

 

Địa chỉ

Hà Châu, Phú Bình, TN

Hạng mục thi công

Hệ thống cửa nhôm hệ

Công trình: Bác Bình - Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên
Công trình: Bác Bình - Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên
Công trình: Bác Bình - Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên
Công trình: Bác Bình - Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên
Công trình: Bác Bình - Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên
Công trình: Bác Bình - Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên
Công trình: Bác Bình - Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên
Công trình: Bác Bình - Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên

Nội dung này đang được cập nhật